Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Om FMKJ

FMKJ er en national forskerskole for medie-, kommunikations- og journalistuddannelser, der har forskeruddannelse.

Forskerskolens overordnede mål er at skabe rammerne for en forskeruddannelse inden for medie-, kommunikations- og journalistikforskningen på et højt internationalt niveau. Det sker gennem kursusvirksomhed på internationalt niveau inden for felterne medie-, kommunikations- og journalistikforskning, gennem et velkonsolideret nordisk forskeruddannelsesamarbejde og en videreudvikling af internationalt samarbejde samt gennem en fokusering på netværksdannelser og kvalitet i vejledningen af ph.d.-studerende.

FMKJ er organiseret som et tværfagligt netværk med fagligt centrum i de humanistiske og samfundsvidenskabelige aspekter af medie- og kommunikationsvidenskab. FMKJ dækker alle humanistiske og samfundsvidenskabelige aspekter af medie- og kommunikationsvidenskab, dvs. de metodiske, teoretiske, historiske, analytiske og formidlingsmæssige aspekter af de trykte medier, radio, tv, film, computermedier, Internettet, journalistisk formidling, organisationskommunikation, virksomhedskommunikation samt læring og medier. Forskerskolen er tværfaglig i selve sit videnskabelige fundament og trækker på eksempelvis sociologiske, kulturelle, æstetiske og sproglige traditioner inden for medievidenskab og kommunikation.

Forskerskolen ledes af forskerskoleleder professor Kim Schrøder, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet, samt et nævn og et repræsentantskab, som er sammensat af lærere og ph.d.-studerende ved de institutter og afdelinger, som indgår i forskerskolen.

Kurser og andre aktiviteter

En af FMKJ’s vigtigste aktiviteter er afholdelse af kurser for ph.d.-studerende. Kursusvirksomheden har primært til formål at give stipendiaterne fagligt input og en mulighed for at diskutere egne problemstillinger med andre, men det er også en god ramme om netværksdannelse.

FMKJ afholder hvert år 5-10 ph.d.-kurser og master classes med internationale og danske oplægsholdere, hvor stipendiaterne har mulighed for at deltage i intensive forløb omkring fagligt relevante emner. Seminarerne har normalt en varighed på 1-4 dage og har en form, hvor der veksles mellem forelæsninger og mere workshopprægede fremlæggelser af egne arbejdspapirer.

En række af kurserne afvikles inden for et nordisk samarbejde, ligesom en del kurser foregår i samarbejde med andre danske forskerskoler og forskningsinstitutioner.

Det er gratis at deltage i FMKJs kurser, og som medlem får man derudover dækket rejse og opholdsudgifter i forbindelse med forskerskolens kurser.

FMKJ ønsker også at styrke det tværfaglige netværk mellem forskerskolens ph.d.-studerende, hvilket blandt andet understøttes af et introduktions- og netværksseminar hvert år. FMKJ-studerende har ligeledes mulighed for individuelt og i grupper at søge støtte til forskelligartede aktiviteter, der understøtter netværksdannelser og optimal kollegial supervision. FMKJ-studerende kan få støtte til rejseudgifter i relation til deltagelse i ph.d.-forsvar i FMKJ regi.