Roskilde Universitet
Kommunikationsvej 1,
Bygning 42.3
4000 Roskilde

Tlf: 46 74 26 92
Chris Holmsted Larsen
(Administration)

Tlf: 46 74 38 08
Kim Christian Schrøder
(Leder)

E-mail: fmkj@ruc.dk

FMKJ er en national forskerskole, der:
• Arrangerer ph.d.-kurser på
- internationalt niveau,
• Er vært for internationale
- gæsteforskere,
• Uddeler stipendier til skolens
- studerende,
• Har indstillingsret til
- Forskningsrådet for Kultur og
- Kommunikation.

Ny teknologi, medier og læring – et nordisk ph.d.-kursus

3.-4. februar 2010, Syddansk Universitet, Odense campus, Danmark

 

Arrangør

Forskningsprogrammet ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.

Sted og tid

Kurset foregår på Syddansk Universitet hele onsdag den 3. og torsdag den 4. februar 2010. Der arrangeres tilbud om fælles bosted, fælles mad og socialt samvær onsdag aften.

 

Formål

Kurset henvender sig til ph.d.-studerende, der forsker i forholdet mellem ny teknologi, medier og læring i og uden for uddannelsesverdenen.

Indhold

Fremkomsten af nye teknologiske ressourcer som Internet, laptops, trådløse netværk, læringsplatforme, smartphones etc. har rejst en række forskningsspørgsmål – og medført en række forskningsprojekter – som fokuserer på relationen mellem teknologi, medier og læring. Dette kursus tager udgangspunkt i at denne relation nødvendiggør en revurdering af forskningsområderne medieforskning, uddannelsesforskning og kulturforskning. Vi lægger således op til et interdisciplinært ph.d.-kursus, der giver rum for forskning, der opererer i spændingsfeltet mellem fire forskningstilgange: aktør-netværkstilgang, en medieteoretisk tilgang, en semiotisk og (fag)didaktisk tilgang og en sociokulturel tilgang.

Form

Gennem fire afdelinger afsøges henholdsvis A) en aktør-netværks, B) en medieteoretisk, C) en semiotisk og fagdidaktisk og D) en sociokulturel tilgang til teknologi, medier og læring. I hver afdeling inviteres en forsker, der holder et oplæg af én times varighed. Herefter følger ph.d.-stipendiaters præsentationer af papers. Det er et krav for at deltage, at man har et forskningsprojekt, der i mere eller mindre grad læner sig op af mindst én af de fire forskningstilgange – konstruktivt og/eller kritisk. For at deltage i kurset skal man indsende og præsentere et paper på max 10 sider. De tilmeldte papers vil af arrangørerne blive fordelt på de fire afdelinger ud fra angivne prioriteringer af de tilmeldte ph.d.-studerende.

 

 

Program 

Onsdag kl. 9.00.-9.15

 

Velkommen og praktiske spørgsmål 

 

 

Onsdag kl. 9.15-10.30

 

 

 

En aktør-netværksorienteret tilgang til teknologi, medier og læring

Oplæg:

 

Nye mediekulturer på vej – om brug af it i gymnasiet

ved Michael Paulsen, lektor, IFPR SDU. Ca. 15 min. afsat til diskussion

 

 

 

Onsdag kl. 10.30-10.45

 

 

 

Formiddagspause med kaffe, te og kage

 

 

 

Onsdag kl. 10.45-12.45

 

 

 

4 Paperpræsentationer og responsgivning

Ca. 20 min. til hvert oplæg, og små pauser og skift i mellem oplæggene på 10 min.

 

 

 

Onsdag kl. 12.45-13.45

 

 

 

Frokostpause

 

 

 

Onsdag kl. 13.45-15.00

 

 

 

En medieteoretisk tilgang til teknologi, medier og læring

Oplæg:

 

Medialiseringen af uddannelse og undervisning

ved Stig Hjarvard, professor, Institut for Medier og erkendelse, Københavns Universitet Ca. 15 min. afsat til diskussion

 

 

 

Onsdag kl. 15.00-15.15

 

 

 

Eftermiddagspause med kaffe, te og kage

 

 

 

Onsdag kl. 15.15-17.15

 

 

 

4 Paperpræsentationer og responsgivning

Ca. 20 min. til hvert oplæg, og små pauser og skift i mellem oplæggene på 10 min.

 

 

 

Onsdag kl. 19.00-22.00

 

 

 

Fællesspisning i Odense City.

 

 

 

Torsdag kl. 9.00-10.15

 

 

 

En multisemiotisk og fagdidaktisk tilgang til teknologi, medier og læring

Oplæg:

 

Spændingsfeltet mellem teori og praksis: På vej mod et teknosemiotisk forskningsparadigme?

ved Nikolaj Frydensbjerg Elf, ph.d., adjunkt, IFPR, SDU Ca. 15 min. afsat til diskussion

 

 

 

Torsdag kl. 10.15-10.30

 

 

 

Formiddagspause med kaffe, te og kage

 

 

 

Torsdag kl. 10.30-12.30

 

 

 

4 Paperpræsentationer og responsgivning

Ca. 20 min. til hvert oplæg, og små pauser og skift i mellem oplæggene på 10 min.

 

 

 

Torsdag kl. 12.30-13.30

 

 

 

Frokostpause

 

 

 

Torsdag kl. 13.30-14.45

 

 

 

En sociokulturel tilgang til teknologi, medier og læring

Oplæg

 

En sosiokulturell tilgang til teknologi, medier og læring ved Øystein Gilje, Pedagogisk forskningsinstitutt (UiO)

Ca. 15 min. afsat til diskussion

 

 

 

Torsdag kl. 14.45-15.00

 

 

 

Eftermiddagspause med kaffe, te og kage

 

 

 

Torsdag kl. 15.00-17.00

 

 

 

4 Paperpræsentationer og responsgivning

Ca. 20 min. til hvert oplæg, og små pauser og skift i mellem oplæggene på 10 min.

 

 

 

Torsdag kl. 17.00-17.15

 

 

 

Afslutning

 

 

 

Tilmelding

Der kan max deltage 16 ph.d.-studerende. De som tilmelder sig først, opnår retten til at deltage. Man er først tilmeldt, når man har indsendt og fået godkendt et paper. Engelsk er tilladt. Tilmelding og indsendelse af paper sker til marianne.lysholt@ifpr.sdu.dk. Angiv venligst i prioriteret rækkefølge, hvilken afdeling du helst vil præsentere dit paper i. A) den aktør-netværks-tilgangen, B) den medieteoretiske, C) den semiotiske eller den D) sociokulturelle afdeling. Sidste frist for tilmelding og indsendelse af paper er den 15. januar 2010.

Kursusansvarlige

Spørgsmål vedrørende indholdet skal rettes til de kursusansvarlige Michael Paulsen og Nikolaj Frydensbjerg Elf: paulsen@ifpr.sdu.dk og nfe@ifpr.sdu.dk

Forberedelse

Som forberedelse til kurset skal deltagerne læse hinandens papers + et kompendium bestående af fire tekster, knyttet til de fire forskeroplæg. Både papers og kompendium rundsendes elektronisk senest fredag den 22. januar 2010.

Opdatering af kursusbeskrivelsen og programmet

Kursusbeskrivelsen og programmet vil løbende blive opdateret med bl.a. praktisk info og oplysninger om oplægsholderne og tilmeldte papers.

ECTS

Selve kurset varer 2 hele dage (16 timer). Dertil kommer skrivning af paper, læsning af 16 papers og kompendium til kurset. Efterfølgende viderebearbejdes papers. I alt gives 3 ECTS point.

Oplægget Nye mediekulturer på vej – om brug af it i gymnasiet ved Michael Paulsen

I dette oplæg præsenteres en aktør-neværk-teoretisk og filosofisk inspireret undersøgelse af, hvordan elever og lærere i gymnasiet gør brug af it og nye digitale medier. Herunder især hvilken betydning brugen har for de sociale og kulturelle dynamikker mellem eleverne og lærerne. Sigtet er at fremanalysere, om der i relation til mediebrugen opstår nye former for sociale normer, magtrelationer, læringsveje og identitetsdannelser. Foreløbige svar og indikationer på ny mediebrug diskuteres. Resultaterne præsenteres i relation til en teoretisk sondring mellem monokulturelle, multikulturelle, interkulturelle og transkulturelle processer.

Oplægget Medialiseringen af uddannelse og undervisning ved Stig Hjarvard

Medialiseringsteorien peger på medieudviklingens dobbeltsidige karakter: På den ene side har medierne udviklet sig til en selvstændig institution i samfundet, hvor mediernes egen logik i større grad sætter præmisserne for samfundets kollektive kommunikation. På den anden side integreres medierne i stigende omfang i andre institutioners virke (f.eks. politik, familie, uddannelse), hvorfor praksis i disse institutioner præges af mediernes mellemkomst. I uddannelse og undervisning kan man i lyset her tale om en indirekte og direkte medialisering. Den indirekte medialisering viser sig ved, at mediekulturen får en central status som kultur- og sprogbærende institution, hvor relevant viden, kulturelle hierarkier og sproglige normer 4

fastlægges. Dermed bliver medierne en slags “anden skole” for uformel læring, samtidig med at de også udgør en referenceramme for den formelle læring i uddannelsesinstitutionen. Den direkte medialisering indebærer, at forskellige former for medier bliver redskaber i undervisningen, og dermed griber strukturerende ind i forhold til undervisningsformer, lærer- og elevroller, ligesom medierne gør undervisningens tid og sted mere fleksibel.

Oplægget På vej mod et teknosemiotisk forskningsparadigme? Ved Nikolaj Frydensbjerg Elf

Samtidig med at man i disse år hyppigt hævder at unge vokser op som en altid allerede kompetent mediegeneration fordi deres dagligdag er ’gennemsyret’ af medier, findes relativt få studier af forholdet mellem teknologi, medier og læring i den del af dagligdagen der foregår i skolen. Hvordan undervises børn og unge, hvad undervises de i, hvorfor, og hvad fører det egentlig til – set i lyset af nye teknologier og medier? En forudsætning for at svare på sådanne forskningsspørgsmål er at afklare en række teoretiske og metodologiske grundspørgsmål. I dette oplæg genovervejes begreberne teknologi, medie og læring fra et socialsemiotisk og multimodalt udgangspunkt med henblik på at skitsere et nyt interdisciplinært teknosemiotisk forskningsparadigme. Overvejelserne tager udgangspunkt i en præsentation af mit afsluttede ph.d.-studie Towards semiocy?, hvor der eksperimenteredes med at udfordre danskfagets/modersmålsfagets didaktik. Et resultat af dét studie var at udvikle en model for undervisning og forskning i semiotisk vidensproduktion inden for modersmålsfagets kontekst. Kan modellen generaliseres til studier i andre fagligt-formelle og uformelle læringskontekster? Det vil jeg diskutere gennem nedslag i nye forskningsprojekter om uddannelsen Visuel hf (se www.visuelhf.dk) og en såkaldt Iphone-klasse.

Oplægget En sosiokulturell tilgang til teknologi, medier og læring Ved Øystein Gilje

Sosiokulturelle perspektiver på læring, medier og teknologi har dominert forskningen innenfor mange pedagogiske så vel som didaktiske orienterte forskningsprosjekter i Norden de siste 10 årene. I mange av disse prosjektene blir det lagt vekt på hvordan ny teknologi bidrar til å endre praksis i læring og undervisning på mange ulike felt. Denne presentasjonen i kurset tar utgangspunkt i begrepet semiotisk mediering, og ser på hvordan forholdet mellom mennesker og teknologi blir forstått i fire ulike hovedretninger innenfor dette sosiokulturelle forskningsfeltet. Med dette som et utgangspunkt vil det bli lagt vekt på hva slags analytiske verktøy disse fire tilnærmingene tilbyr forskning på teknologi, medier og læring, og hva slags påstander (claims) det er mulig å gjøre i prosjekter med ulikt datamateriale, som tekster, interaksjonsdata, intervjuer osv. De ulike analytiske tilnærmingene vil både bli eksemplifisert med relevante papere som blir innsendt til kurset, og ikke minst med bakgrunn i doktorgradsavhandling: mode, mediation and moving images (Gilje, 2009) som problematiserer multimodale aspekter ved analyser i sosiokulturelle tilganger til teknologi, medier og meningskaping.

Comments are closed.